Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Albergen, Kemnaweg 12’, Tubbergen

DeAlbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Albergen, Kemnaweg 12’, Tubbergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 18 maart 2013 heeft besloten tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Albergen, Kemnaweg 12”. Het bestemmingsplan heeft tot doel om de bedrijfsbestemming van het perceel Kemnaweg 12 Albergen te wijzigen in een woonbestemming, waarbij het bestemmingsvlak wordt vergroot, en het toestaan van opslag in een bestaand bijgebouw. Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan waren geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld, voor wat betreft het opnemen van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheden voor toepassing van het beleid voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen. Met ingang van 4 april 2013 liggen het raadsbesluit en het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Tubbergen. Ook alle relevante stukken en gegevens liggen ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien op RO Online (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1005967-vg01) en op de gemeentelijke website, www.tubbergen.nl, onder “ruimtelijke plannen ter inzage”. De digitale bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://beheer.tubbergen.nl/nwro/NL.IMRO.0183.1005967-vg01. Tegen betaling van de kosten wordt een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na de datum waarop de stukken ter inzage zijn gelegd. Een belanghebbende die heeft verzuimd om tijdig een zienswijze naar voren te brengen bij de voorbereiding van een besluit kan geen beroep instellen. Voor zover het besluit ten opzicht van het eerdere ontwerpbesluit gewijzigd is vastgesteld, kan iedere belanghebbende tegen die wijziging beroep instellen. Als u beroep instelt kunt u de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak verzoeken om het betreffende besluit te schorsen of om een andere voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als echter binnen de beroepstermijn een verzoek is gedaan om een voorlopige voorziening treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deAlbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Albergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deAlbergengids.nl
Redactie deAlbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen albergen
  2. stcrt-2013-8487

Gerelateerde berichten