Vastgesteld bestemmingsplan ‘Albergen, multifunctioneel centrum’, Tubbergen

DeAlbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Albergen, multifunctioneel centrum’, Tubbergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 22 april 2013 heeft besloten tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Albergen, multifunctioneel centrum”. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een multifunctioneel centrum mogelijk, ten behoeve van onder meer Jong Nederland, op een perceel nabij de ijsbaan aan de Weemselerweg in Albergen,. Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan waren geen zienswijzen ingediend. Met ingang van 2 mei 2013 liggen het raadsbesluit en het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Tubbergen. Ook alle relevante stukken en gegevens liggen ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien op RO Online (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1102716-vg01) en op de gemeentelijke website http:/www.tubbergen.nl onder “ruimtelijke plannen ter inzage”. De digitale bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://beheer.tubbergen.nl/nwro/NL.IMRO.0183.1102716-vg01. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na de datum waarop de stukken ter inzage zijn gelegd. Een belanghebbende die heeft verzuimd om tijdig een zienswijze naar voren te brengen bij de voorbereiding van een besluit kan geen beroep instellen. Als u beroep instelt kunt u de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak verzoeken om het betreffende besluit te schorsen of om een andere voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als echter binnen de beroepstermijn een verzoek is gedaan om een voorlopige voorziening treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deAlbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Albergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deAlbergengids.nl
Redactie deAlbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen albergen
  2. stcrt-2013-11651

Gerelateerde berichten